Ostatnia aktualizacja: Grudzień

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem ("Regulamin", "Warunki") przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej https://cuashub.com ("Serwis") obsługiwanej przez Aerovigilance ("my", "nas" lub "nasz").

Dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Usługi lub z niej korzystać. Usługa.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią Regulaminu, nie ma prawa dostępu do Usługi.

Komunikacja

Tworząc Konto w naszym serwisie, użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które możemy wysyłać. Użytkownik może jednak zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich tych wiadomości, korzystając z łącza do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

Zakupy

W przypadku chęci zakupu dowolnego produktu lub usługi udostępnianych za pośrednictwem Usługi ("Zakup"), użytkownik może zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Zakupem, w tym między innymi numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu rozliczeniowego i informacji dotyczących wysyłki.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) użytkownik ma prawo do korzystania z kart kredytowych lub innych metod płatności w związku z jakimkolwiek Zakupem; oraz że (ii) informacje, które nam przekazuje, są prawdziwe, prawidłowe i kompletne.

Usługa może korzystać z usług stron trzecich w celu ułatwienia płatności i realizacji Zakupów. Przesyłając swoje dane, użytkownik przyznaje nam prawo do przekazania tych informacji stronom trzecim zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w dowolnym momencie z przyczyn obejmujących między innymi: dostępność produktu lub usługi, błędy w opisie lub cenie produktu lub usługi, błędy w zamówieniu lub z innych przyczyn.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa, nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji.

Dostępność, błędy i nieścisłości

Stale aktualizujemy ofertę produktów i usług w Serwisie. Możemy doświadczać opóźnień w aktualizowaniu informacji w Serwisie i w naszych reklamach na innych stronach internetowych. Informacje znajdujące się w Serwisie mogą zawierać błędy lub nieścisłości i mogą nie być kompletne lub aktualne. Produkty lub usługi mogą być błędnie wycenione, niedokładnie opisane lub niedostępne w Serwisie, a my nie możemy zagwarantować dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji znalezionych w Serwisie.

W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Subskrypcje

Niektóre części Usługi są rozliczane na zasadzie subskrypcji ("Subskrypcje"). Użytkownik będzie rozliczany z góry w sposób cykliczny i okresowy ("Cykl rozliczeniowy"). Cykle rozliczeniowe są ustalane miesięcznie lub rocznie, w zależności od rodzaju planu subskrypcji wybranego przy zakupie Subskrypcji.

Na koniec każdego Cyklu rozliczeniowego Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie takich samych warunkach, chyba że zostanie anulowana przez użytkownika lub Aerovigilance. Użytkownik może anulować odnowienie Subskrypcji za pośrednictwem strony zarządzania kontem online lub kontaktując się z zespołem obsługi klienta Aerovigilance.

Do przetworzenia płatności za Subskrypcję wymagana jest prawidłowa metoda płatności, w tym karta kredytowa. Użytkownik powinien dostarczyć Aerovigilance dokładne i kompletne informacje rozliczeniowe, w tym imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu oraz informacje o ważnej metodzie płatności. Przesyłając takie informacje o płatności, użytkownik automatycznie upoważnia Aerovigilance do obciążenia wszelkich opłat za Subskrypcję poniesionych za pośrednictwem konta użytkownika takimi instrumentami płatniczymi.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie dojdzie do automatycznego rozliczenia, Aerovigilance wystawi fakturę elektroniczną z informacją, że użytkownik musi ręcznie, w określonym terminie, dokonać pełnej płatności odpowiadającej okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.

Zmiany opłat

Aerovigilance, według własnego uznania i w dowolnym czasie, może zmodyfikować opłaty za Subskrypcje. Wszelkie zmiany opłat za Subskrypcję zaczną obowiązywać z końcem bieżącego Cyklu rozliczeniowego.

Aerovigilance powiadomi użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w opłatach za Subskrypcję, aby dać mu możliwość zakończenia Subskrypcji, zanim taka zmiana wejdzie w życie.

Dalsze korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany opłaty abonamentowej stanowi zgodę użytkownika na uiszczenie zmienionej kwoty opłaty abonamentowej.

Zwroty kosztów

Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, uiszczone opłaty subskrypcyjne nie podlegają zwrotowi. Sporadyczne zwroty kosztów w wyjątkowych sytuacjach będą rozpatrywane indywidualnie.

Treść

Nasza Usługa umożliwia użytkownikowi publikowanie, łączenie, przechowywanie, udostępnianie i udostępnianie w inny sposób określonych informacji, tekstów, grafik, filmów lub innych materiałów ("Treści"). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Treści publikowane w Usłudze lub za jej pośrednictwem, w tym za ich zgodność z prawem, wiarygodność i stosowność.

Publikując Treści w Usłudze lub za jej pośrednictwem, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) Treści należą do użytkownika (użytkownik jest ich właścicielem) i/lub użytkownik ma prawo do korzystania z nich oraz prawo do przyznania nam praw i licencji zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, oraz (ii) zamieszczanie Treści użytkownika w Usłudze lub za jej pośrednictwem nie narusza praw do prywatności, praw do wizerunku, praw autorskich, praw wynikających z umowy ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia konta każdego, kto narusza prawa autorskie.

Użytkownik zachowuje wszelkie prawa do wszelkich Treści przesyłanych, publikowanych lub wyświetlanych w Usłudze lub za jej pośrednictwem i jest odpowiedzialny za ochronę tych praw. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Treści zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie w Usłudze lub za jej pośrednictwem. Jednakże, publikując Treści za pośrednictwem Usługi, użytkownik przyznaje nam prawo i licencję na używanie, modyfikowanie, wykonywanie, wyświetlanie, powielanie i rozpowszechnianie takich Treści w Usłudze i za jej pośrednictwem.

Aerovigilance ma prawo, ale nie obowiązek, monitorowania i edytowania wszystkich Treści dostarczanych przez użytkowników.

Ponadto Treści znajdujące się w tej Usłudze lub za jej pośrednictwem są własnością Aerovigilance lub zostały użyte za zgodą. Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, pobierać, ponownie publikować, kopiować ani wykorzystywać wspomnianej Treści, w całości lub w części, w celach komercyjnych lub dla osobistych korzyści, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Aerovigilance.

Konta

Tworząc konto w naszym serwisie, użytkownik gwarantuje, że ma ukończone 18 lat, a podane przez niego informacje są zawsze dokładne, kompletne i aktualne. Niedokładne, niekompletne lub nieaktualne informacje mogą skutkować natychmiastowym zamknięciem konta użytkownika w Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła, w tym między innymi za ograniczenie dostępu do swojego komputera i/lub konta. Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie czynności lub działania, które mają miejsce w ramach jego konta i/lub hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest związane z naszą Usługą, czy usługą strony trzeciej. Użytkownik musi powiadomić nas niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu jego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika imienia i nazwiska innej osoby lub podmiotu lub imienia i nazwiska lub znaku towarowego, które nie są zgodnie z prawem dostępne do użytku, a które podlegają jakimkolwiek prawom innej osoby lub podmiotu innego niż użytkownik, bez odpowiedniego upoważnienia. Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy, która jest obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością Aerovigilance ani nie są przez nią kontrolowane

Aerovigilance nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Nie gwarantujemy ofert żadnego z tych podmiotów/osób ani ich witryn internetowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Aerovigilance nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług stron trzecich.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i politykami prywatności wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy zamknąć lub zawiesić konto użytkownika i zablokować dostęp do Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, według własnego uznania, z dowolnego powodu i bez ograniczeń, w tym między innymi z powodu naruszenia Warunków.

Jeśli użytkownik chce zamknąć swoje konto, może po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny pozostać w mocy po rozwiązaniu, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia gwarancji, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawa Kolorado, Stany Zjednoczone, bez względu na przepisy kolizyjne.

Niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami w odniesieniu do naszej Usługi oraz zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które mogły zostać zawarte między nami w odniesieniu do Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, powiadomimy o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej Usługi po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na nowe warunki, nie jest już uprawniony do korzystania z Usługi.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt.

Ładowanie...